TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (Corporate Social Responsibility hay CSR), theo chuyên gia của Ngân hàng thế giới được hiểu là 'Cam kết của doanh nghiệp đóng góp cho việc phát triển kinh tế bền vững, thông qua việc tuân thủ chuẩn mực về bảo vệ môi trường, bình đẳng về giới, an toàn lao động, quyền lợi lao động, trả lương công bằng, đào tạo và phát triển nhân viên, phát triển cộng đồng, ... theo cách có lợi cho cả doanh nghiệp cũng như phát triển chung của xã hội'.

Đối với công ty TNHH Tỷ Xuân có các khía cạnh của trách nhiệm xã hội như sau:

1. Khía cạnh kinh tế

Đối với người lao động: Khía cạnh kinh tế của doanh nghiệp là tạo công ăn việc làm với mức thù lao xứng đáng, cơ hội việc làm như nhau, cơ hội phát triển nghề và chuyên môn, hưởng thù lao tương xứng, hưởng môi trường lao động an toàn, vệ sinh và đảm bảo quyền riêng tư, cá nhân ở nơi làm việc.

Đối với người tiêu dùng: trách nhiệm kinh tế của doanh nghiệp là cung cấp hàng hóa và dịch vụ. Trách nhiệm kinh tế của doanh nghiệp còn liên quan đến vấn đề về chất lượng, an toàn sản phẩm, định giá, thông tin về sản phẩm, phân phối, bán hàng và cạnh tranh

Công ty hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho công nhân

2. Khía cạnh pháp lý

Công ty TNHH Tỷ Xuân thực hiện đầy đủ những quy định về pháp lý chính thức đối với các bên hữu quan. Điều này sẽ giúp công ty điều tiết được cạnh tranh, bảo vệ khách hàng, bảo vệ môi trường, thúc đẩy sự công bằng và an toàn, cung cấp những sáng kiến chống lại những hành vi sai trái. Về cơ bản, nghĩa vụ pháp lý mà công ty thực hiện bao gồm năm khía cạnh:

Điều tiết cạnh tranh - Bảo vệ người tiêu dùng - Bảo vệ môi trường - An toàn và bình đẳng - Khuyến khích phát hiện và ngăn chặn hành vi sai trái

3. Khía cạnh đạo đức

Khía cạnh đạo đức trong trách nhiệm xã hội của một doanh nghiệp là những hành vi và hoạt động mà xã hội mong đợi ở doanh nghiệp nhưng không được quy định trong hệ thống luật pháp, không được thể chế hóa thành luật.

Công ty đồng hành và hỗ trợ cho đoàn viên bị bệnh hiểm nghèo

Chúng tôi luôn có những quy tắc, giá trị đạo đức được tôn trọng trình bày trong bản sứ mệnh và chiến lược của công ty. Công ty cam kết đóng góp vào sự phát triển kinh tế bền vững, hợp tác cùng người lao động, gia đình người lao động, cộng đồng và xã hội.

Tham gia vào các chương trình trợ giúp đối tượng xã hội như:

- Hỗ trợ người tàn tật, trẻ em mồ côi.

- Xây dựng nhà tình nghĩa.

- Ủng hộ đồng bào lũ lụt và thiên tai.